பங்குச்சந்தை பி.எஸ்.இ: 34810.38 147.27
  |   என்.எஸ்.இ: 10561 47.15
தற்போதைய தங்க விலை ( நிமிடந்தோறும் மாறும்)
gold rate @ 24 hours
கடந்த 3 நாளில் தங்க விலை
gold rate @ 3 days
கடந்த 30 நாளில் தங்க விலை
gold rate @ 30 days
Refresh this page ↑